012931

İnkassasiya

Xəzinədarlıq departamentinin təqdim etdiyi xidmətlər: 

Konversiya əməliyyatları (nağd və nağdsız valyuta mübadiləsi);
Nağd vəsaitin çıxarılması (iri məbləğlər), fərdi tarif, nağd vəsaitin 1 gün ərzində sifarişi;
İnkassasiya xidmətləri (fərdi tarif)